Indkaldelse til ordinær generalforsamling i svømning for alle

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne § 5, som afholdes

Mandag d. 29 april 2024, kl 17:30. Deadline for forslag er d. 15 april 2024.

Den midlertidige dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Årsberetning til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af budget til vedtagelse.
  6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
  7. Valg til bestyrelsen. Formand og sekretær er på valg i lige år, næstformand og kassemester i ulige år. Hvert år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
  8. Evt. valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er kun for bestyrelsen og betalende medlemmer af foreningen. Ønsker i at deltage, bedes der givet besked til bestyrelsen på email bestyrelsen@svoemforalle.dk senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen af hensyn til lokaleleje og traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Forslag skal sendes til bestyrelsen på email bestyrelsen@svoemforalle.dk.

Adresse for afholdelse, regnskab, budget og den endelige dagsorden vil blive eftersendt senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen som supplement til denne indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Svømning for alle