Vedtægter

Vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2020

Vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2020 for den folkeoplysende forening Svømning for Alle, forenings nr. 28071, cvr.nr 41323396, hjemsted i Københavns Kommune.
§ 1. Navn og Hjemsted:
§ 1.1 Foreningsnavn er Svømning for Alle
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Foreningens formål
§ 2.1 Foreningens formål er at tilbyde undervisning i svømning for at skabe glade og trygge svømmere uanset forudsætninger i et socialt ansvarligt miljø, der fremmer hensyntagen og omtanke for sig selv og sine omgivelser. Målgruppen er bredden og amatørerne. F
§ 2.2 Foreningen stiller et antal hele eller delvise fripladser til rådighed efter henvendelse fra fx socialforvaltningen, læger, skoler, fritidsordninger eller lignende officielt anerkendte organisationer.
§ 2.3 Foreningen benytter uddannede svømmelærere, forstået som lærere med en uddannelse i svømning, der er anerkendt af Københavns Kommunal skolevæsen til undervisning i svømning. Foreningen kan benytte selvstændige uddannede svømmelærere, altså freelancere med eget cvr.nr. Freelancerne skal leve op til foreningens uddannelseskrav til svømmelærerene. Ansatte svømmelærere aflønnes i overensstemmelse med den cirkulærebelagte løn for ungdoms-og aftenskolelærere. Foreningen lægger vægt på at, der er mulighed for kompetencegivende uddannelse for foreningsansatte inkl. freelancere og administrativt personale. For at kunne deltage i kompetencegivende uddannelse og kurser skal man have været ansat i mindst 1 år.
Efteruddannelse inkl. kompetencegivende uddannelse, kan helt eller delvist finansieres af foreningen, forudsat at de økonomiske midler er tilstede.
I forbindelse med studieture betales rejse og ophold efter statens takster. Det er dog tilladt at forlænge studieturen for egen regning.
Ansatte svømmelærere og freelancere kan også udføre administrative – og sekretariatsopgaver for foreningen, der aflønnes efter HK/stat aftalen.

§ 3. Medlemskab.
§ 3.1 Foreningen optager alle som medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Ved indmeldelse i foreningen skrives man automatisk op på venteliste til den valgte undervisning. Kontingentet betales ved brug af foreningens medlemstilbud, svømmeundervisning, kontingentsatsen afhænger af hvilket af foreningens tilbud der benyttes. Kontingentet opkræves i forbindelse med holdstart i september og med holdstat i januar. Ved køb af et kortere varende forløb betales kontingentet ved forløbets start. Kontingentet giver tale-og stemmeret ved næste kommende generalforsamling uanset tilbuddets varighed. Kontingentet kan refunderes ved udmelding, dog fortabes tale-og stemmeret ved næst kommende generalforsamling. Ved udmelding refunderes der efter de i handelsbetingelserne fastsatte regler. Der betales administrationsomkostninger ved udmeld ing.
§ 3.2 Hvis, et medlem overtræder foreningens vedtægter eller i de lejede omgivelses gældende ordensregler kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på den førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
§ 4.3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
2.Valg af referent
Årsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
fremlæggelse af budget til vedtagelse
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Forslagene offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Alle medlemmer, der har købt undervisning har stemmeret på generalforsamlingen.
§4.6 Foreningens bestyrelse kan invitere gæster, specialister eller sekretariatet til at deltage i generalforsamlingen med taleret og uden stemmeret.

§ 5 Foreningen bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen.
§ 5.2 bestyrelsen består af 5 medlemmer.
§ 5.3 Valg til foreningens bestyrelse. Formanden og sekretæren er på valg i de lige år. Næstformanden og kassereren er på valg i de ulige år. Hvert år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 5.5 Bestyrelsen kan ansætte/hyre bistand evt. i form af et sekretariat til at bistå sig i det daglige arbejde.
§ 5.6 Bestyrelsen ansætter svømmelærerene.
§ 5.7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
§ 5.8 Bestyrelsen kan give helt eller delvis nedslag i prisen for undervisning efter henvendelse fra socialforvaltningen, læger, skoler, fritidsordninger eller lignende officielle organisationer.
§ 5.9 Bestyrelsen kan vedtage kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmerne.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og af kassereren for bestyrelsen i fællesskab eller af kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens konto hver for sig.
§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7 Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8 Vedtægtsændringer
§ 8.1 vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Hvis, et flertal af bestyrelsen eller en 1/3 af medlemmerne ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ønsket skal fremsættes skriftligt.
§ 9.2 Indkaldelse med dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, der er fremsat ønske om en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 regnskabsåret følge kalenderåret.
§ 10.2 det reviderede regnskab med det kommende års budget skal være tilgængeligt på forenings hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisoren måtte ønske det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller på den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
§ 11.2 Opløsningen skal efterfølgende godkendes på endnu en ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.3 ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.