Vedtægter

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 03. april 2023 for den folkeoplysende forening Svømning for Alle

Forenings nr: 28071.

CVR.NR: 41323396.

Hjemsted i Københavns Kommune.

§ 1. Navn og Hjemsted
§ 1.1. Foreningsnavn er Svømning for Alle.
§ 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål
§ 2.1. Foreningens formål er at tilbyde undervisning i svømning for at skabe glade og
trygge svømmere uanset forudsætninger i et socialt ansvarligt miljø, der fremmer
hensyntagen og omtanke for sig selv og sine omgivelser. Målgruppen er bredden og
amatørerne.
§ 2.2. Foreningen stiller et antal hele eller delvise fripladser til rådighed efter henvendelse
fra fx socialforvaltningen, officielt anerkendte humanitære organisationer fritidsordninger
eller lignende officielt anerkendte organisationer.

§ 3. Foreningens personale
§ 3.1. Foreningen benytter uddannede svømmelærere, forstået som lærere med en
uddannelse i svømning, der er anerkendt af Københavns Kommunal skolevæsen til
undervisning i svømning. Foreningen kan benytte selvstændige uddannede svømmelærere,
altså freelancere med eget cvr.nr. Freelancerne skal leve op til foreningens
uddannelseskrav til svømmelærerene.
§ 3.2. Foreningen lægger vægt på at, der er mulighed for kompetencegivende uddannelse
for foreningsansatte inkl. freelancere og administrativt personale. For at kunne deltage i
kompetencegivende uddannelse og kurser skal man have været ansat i mindst 1 år.
Efteruddannelse inkl. kompetencegivende uddannelse, kan helt eller delvist finansieres af
foreningen, forudsat at de økonomiske midler er til stede.

§ 3.3. I forbindelse med studieture betales rejse og ophold efter statens takster. Det er dog
tilladt at forlænge studieturen for egen regning.
§ 3.4. Ansatte svømmelærere og freelancere kan også udføre administrative – og
sekretariatsopgaver for foreningen.
§ 3.5. Løntakster samt lønstigninger godkendes på generalforsamlingen.

§ 4. Medlemskab
§ 4.1. Foreningen optager alle som medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Ved indmeldelse i foreningen skrives man automatisk op på venteliste til den valgte
undervisning. Opskrivning på foreningens ventelisten er gratis. Kontingentet betales ved
brug af foreningens medlemstilbud, svømmeundervisning, kontingentsatsen afhænger af
hvilket af foreningens tilbud der benyttes. Kontingentet opkræves i forbindelse med
holdstart i september og med holdstat i januar. Ved køb af et kortere varende forløb
betales kontingentet ved forløbets start. Kontingentet giver tale-og stemmeret ved næste
kommende generalforsamling uanset tilbuddets varighed. Kontingentet kan refunderes
ved udmelding, dog fortabes tale-og stemmeret ved næst kommende generalforsamling.
Ved udmelding refunderes der efter de i handelsbetingelserne fastsatte regler. Der betales
administrationsomkostninger ved udmeldelse.
§ 4.2. Hvis, et medlem overtræder foreningens vedtægter eller i de lejede omgivelses
gældende ordensregler kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke
eksklusionen på den førstkommende generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 5.2. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling skal afholdes
hvert år inden udgangen af april måned. (Den ordinære generalforsamling kan afholdes
elektronisk. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes elektronisk)
§ 5.3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Årsberetning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget til vedtagelse.
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings

afholdelse. Forslagene offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før den
ordinære generalforsamling.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisor suppleant.
10. Eventuelt.
§ 5.4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 5.5. Alle medlemmer, der har købt undervisning, har stemmeret på generalforsamlingen
(jævnfør § 4.1.).
§ 5.6. Foreningens bestyrelse kan invitere gæster, specialister eller sekretariatet til at
deltage i generalforsamlingen med taleret og uden stemmeret.

§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen som vælges på
generalforsamlingen.
§ 6.2. bestyrelsen består af 5 medlemmer (og to suppleanter).
§ 6.3. Valg til foreningens bestyrelse. Formanden og sekretæren er på valg i de lige år.
Næstformanden og kassereren er på valg i de ulige år. Hvert år vælges et
bestyrelsesmedlem (og to suppleanter.)
§ 6.4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 6.5. Bestyrelsen kan ansætte/hyre bistand evt. i form af et sekretariat til at bistå sig i det
daglige arbejde.
§ 6.6. Bestyrelsen ansætter svømmelærerene.
§ 6.7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
§ 6.8. Bestyrelsen kan give helt eller delvis nedslag i prisen for undervisning efter
henvendelse fra socialforvaltningen, læger, skoler, fritidsordninger eller lignende officielt
(anerkendte humanitære) organisationer.
§ 6.9. Bestyrelsen kan vedtage kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmerne.

§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden og af kassereren for bestyrelsen i fællesskab eller
af kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.2 Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank
til foreningens konto hver for sig.
§ 7.3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.

§ 8. Kontingent
§ 8.1 Rammen for de årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 8.2. Halvårlige kontingenter justeres ved sæsonstart af bestyrelsen. Disse må
maksimalt variere med 100 kr. i forhold til taksten som er fastsat og godkendt på
generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer
§ 9.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.1 Hvis, et flertal af bestyrelsen eller en 1/3 af medlemmerne ønsker det, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ønsket skal fremsættes skriftligt.
§ 10.2 Indkaldelse med dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal ske med
mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, der er fremsat ønske om en ekstraordinær
generalforsamling.

§ 11. Regnskab og økonomi
§ 11.1. Regnskabsåret følge kalenderåret.
§ 11.2. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisoren måtte ønske det.
§ 11.3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer
nogen personlig hæftelse.

§ 12. Opløsning
§ 12.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller på
den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
§ 12.2. Opløsningen skal efterfølgende godkendes på endnu en ekstraordinær
generalforsamling.
§ 12.3. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige
formål.