Referat af generalforsamlingen d. 29-03-2021

Referat af generalforsamlingen i Svømning for Alle
Mandag den 29. marts 2021. Generalforsamlingen blev afholdt digitalt, på Zoom, grundet Covid-19.

Fra bestyrelsen deltog: Formand Lisbeth Demandt, næstformand Rene Steinvig, sekretær Jais Sørensen, kasserer Jens Jakob Helbo Hansen
Fra sekretariatet deltog: Karin Munkholm og Poul Helge Helbo Hansen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1) Valg af dirigent: Poul Helge Helbo Hansen

2) Valg af referent/referenter Karin Munkholm og Jais Sørensen

3) Formanden gjorde opmærksom på, at beretningen i store træk var udsendt på forhånd. Formanden gennemgik den udsendte beretning og supplerede med yderligere informationer hovedsageligt praktiske arbejdsopgaver der skulle fordeles.
Formanden havde haft et godt og konstruktivt møde med ledelsen af Sundby Bad og MK31 vedr. garderobesituationen.
Foreningen har fået vandtid i Frankrigsgades Svømmehal i juni 2021 til sommersvømmeskole.

Foreningen har fået sine hidtidige vandtider i resten af 2021 og frem til juni 2022, det vil sige: Sommersvømmeskole også i 2022.
Københavns Kommune har pga. Covid-19 givet et væsentligt nedslag i banelejen.

I forbindelse med formandens beretning blev følgende debatteret og besluttet:
Udviklingen i Covid-19 og forsamlingsforbuddet afgør om resten af forårssæsonen kan gennemføres. Det samme gør sig gældende for sommersvømmeskolen. Sæsonen burde være startet i begyndelsen af januar, men da svømmehallerne har været lukket siden 9. december og indtil videre stadig er lukkede, er der ikke tegnet medlemmer og ej heller opkrævet kontingent.

Det samme gør sig gældende for holdene på Sundbyvang.

Det blev besluttet: At formanden sammen med Karin og Poul udarbejder en plan for hvordan svømmeundervisningen skal gennemføres når det ligger fast hvornår åbningen finder sted. Kassereren sætter de økonomiske rammer i forbindelse med genåbningen.
Der er et ønske fra lærer og elev side om at svømmetiden for voksenholdene udvides fra 30 min til 45 min. Prisen bliver tilsvarende forhøjet.

Det blev besluttet: At udvide svømmetiden for de voksne elever til 45 min og at prisen justeres tilsvarende.

Der er et ønske om at holdene for de gravide gennemføres 2 gange om ugen med klippeklippekort, dvs. 8 klip inden for en periode af 8 uger. Det er op til eleverne hvordan de fordeler de 8 klip. Der skal ske forudgående tilmelding således at læreren ikke går forgæves. 

Det blev besluttet at gravidholdene finder sted to gange om ugen og at Jakob og Jais tager sig af den praktiske gennemførelse af klippekortmodellen.
Vores elever skal fremvises medlemskort på forlangende, dvs. eleverne skal have deres medlemskort med til undervisningen hver gang.
Det blev besluttet at: Jakob og Jais tager sig af medlemskortene.

Alle vores lærere skal have gyldige livredderprøver, derfor skal samtlige lærere til livredderprøver så hurtigt som muligt efter genåbningen, gerne i samme uge som genåbningen finder sted. Københavns kommune anerkender alle livredderprøver forudsat, at de er taget i et bassin, der har tilsvarende dybde, som det/de bassiner der undervises ved. Københavns kommune har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt hvornår, de tager foreningsunderviserne til livredderprøve. 

Det blev besluttet at: Karin stå for gennemførelsen af livredderprøverne.

Det blev besluttet at kassereren tjekker om alle vores lærere har de påkrævede børneattester.

Formandens beretning blev godkendt.

4) Årsregnskab til godkendelse. Årsregnskabet er sendt til revisor. Det har ikke været helt ukompliceret, da en del af Kultur- og fritidsforvaltningen mente, at vi skulle ophøre som virksomhed pr. 31. december 2020 og at en anden del af samme forvaltning mente at vi ophørte som virksomhed den 23. august 2020 – selvfølgelig uden at orientere os hverken som virksomhed eller forening. Det har krævet en del, inkl. revisorbistand. Også Covid-19 har sat sit præg på 2020. Dels i form af færre undervisningsgange dels pga. lukkede svømmehaller og begrænsninger i antallet af svømmere pr bane efter genåbningen og udgifter til flere ansatte fx garderobevagter. Der er ydet kompensation for tabet svømmegange dels som rabat for de svømmere der ønskede at fortsætte og dels i form af tilbagebetalinger til de elever der ønskede at stoppe med at gå til svømning.

Generalforsamlingen tilsluttede sig kassererens forslag om, at så snart revisor var færdig med regnskabet, så ville bestyrelsen få regnskabet til godkendelse.

5) Budget til godkendelse. Covid-19 har igen: Af samme årsag, er der ikke tegnet medlemmer, da det har været og stadig er uvist, hvornår svømmeundervisningen kan genoptages. Det forventes at året 2021 at, når det bliver muligt at undervise igen i svømmehallerne, vil afspejle en udvikling der svarer til de tilsvarende måneder i de to foregående år.

Generalforsamlingen tilsluttede sig kassereren forslag om, at så snart svømmehallerne åbnede igen ville han udarbejde et budget.

6) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet noget til punktet.

7) Valg til bestyrelsen: Næst formanden og kassereren var på valg. Der var ingen modkandidater. Begge blev genvalgt.

8) Valg af revisor og revisor suppleant: Firmaet Chaos Consult blev genvalgt.

9) Evt. der var intet til punktet.

Dirigenten takkede for god ro og orden